کد دوره: DM001

عنوان دوره: مفاهیم و واژگان اندازه‌شناسی (VIM) با رویکرد اندازه‌گیری ابعادی

در این دوره آموزشی واژگان متداول در مترولوژی بر اساس استاندارد فرابین‌المللی VIM ارائه و مفاهیم هر یک از آن‌ها برای اندازه‌گیری ابعادی تشریح می‌شود. استاندارد VIM حاوی واژگان و تعاریف مورد استفاده در مترولوژی می‌باشد که با همکاری ۸ سازمان بین‌المللی فعال در حوزه‌های مختلف استانداردسازی، تدوین شده است.

DM001  training course for machinetools.ir websitemore info machinetools  clinic GREEN with grey background
DM006  training course for machinetools.ir website with patterned colored backgroundmore info machinetools  clinic RED with grey background
کد دوره: DM002

عنوان دوره: تحلیل عدم قطعیت اندازه‌گیری

در این دوره آموزشی نحوه تحلیل عدم قطعیت نتایج اندازه‌گیری بر اساس استاندارد فرابین‌المللی GUM تشریح می‌شود. پس از مرور مفاهیم اولیه آماری از جمله میانگین، انحراف معیار، منحنی توزیع نرمال و … مفهوم آماری و فیزیکی عدم قطعیت توضیح داده می‌شود. ارزیابی سیستم‌های اندازه‌گیری جهت استخراج مولفه‌های تاثیرگذار بر عدم قطعیت از دیگر مباحث این دوره می‌باشد. روش‌های کاهش عدم قطعیت اندازه‌گیری، مبحث پایانی این دوره آموزشی می‌باشد.

کد دوره: DM003

عنوان دوره: مفاهیم اندازه‌گذاری و رواداری‌های هندسی (تلرانس‌های هندسی – GD&T)

در این دوره آموزشی اهمیت و اصول تلرانس‌های هندسی قطعات مهندسی بررسی می‌شود. نحوه نمایش انواع تلرانس هندسی بر روی نقشه‌های فنی، مفهوم هر یک و دسته‌بندی موضوعی آن‌ها بر اساس استانداردهای متداول بین‌المللی از جمله ISO 1101، ISO 5458، ISO 5459، ASME Y 14.5 و … تشریح می‌شوند و کاربردهای هر یک از این پارامترها نیز بررسی می‌شود.

DM003  training course for machinetools.ir website.jpgmore info machinetools  clinic GREEN with grey background
DM004  training course for machinetools.ir website with colored backgroundmore info machinetools  clinic RED with grey background
کد دوره: DM004

عنوان دوره: روش‌های اندازه‌گیری و بازرسی تلرانس‌های هندسی

در این دوره آموزشی پس از مرور کلی تلرانس‌های هندسی، نحوه اندازه‌گیری تلرانس‌های هندسی مندرج در نقشه‌های فنی توسط روش‌های سنتی و مدرن اندازه‌گیری تشریح می‌شود. همچنین نحوه ارزیابی نتایج اندازه‌گیری جهت تایید و رد قطعات نیز به بحث گذاشته می‌شود. آگاهی از تلرانس‌های هندسی و تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی عمومی از پیش‌نیازهای این دوره می‌باشد.

کد دوره: DM005

عنوان دوره: اصول کارکرد و کاربرد تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی

در این دوره آموزشی انواع سنجه‌ها، ابزارآلات و تجهیزات اندازه‌گیری سنتی و مدرن مورد استفاده در انجام آزمون‌های ابعادی معرفی می‌شود. تشریح کاربرد هر یک از تجهیزات مذکور در اندازه‌گیری‌های مختلف جهت ارزیابی تلرانس‌های ابعادی و هندسی دیگر بخش این دوره می‌باشد. کلاس دقتی و عدم قطعیت متداول این تجهیزات نیز بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و در انتها نحوه انتخاب تجهیزات و ادوات اندازه‌گیری متناسب با تلرانس‌های قطعات توضیح داده می‌شود.

DM005 training course for machinetools.ir websitemore info machinetools  clinic GREEN with grey background
۱-۱ - ۵۰۰ resized for machinetools.ir websitemore info machinetools  clinic RED with grey background
کد دوره: DM006

عنوان دوره: مترولوژی سطح و اندازه‌گیری زبری

در این دوره آموزشی مفاهیم مختلف مربوط به سطوح مهندسی توصیف می‌شود. در ادامه مولفه‌های مختلف سطح از جمله زبری و پارامترهای متنوع آن بر اساس استانداردهای متداول بین‌المللی از جمله ISO 4287، ISO 4288، ISO 12085 و … تشریح می‌شوند و کاربردهای هر یک از این پارامترها نیز بررسی می‌شود. مرور اصول کارکرد تجهیزات اندازه‌گیری سطح و نحوه تنظیم پارامترها بر روی آن‌ها بخش پایانی این دوره آموزشی را تشکیل می‌دهد.

جهت اطلاع از دوره های جدید، اطلاعات خود را وارد نمایید