کد دوره: DM002

عنوان دوره: تحلیل عدم قطعیت اندازه‌گیری


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی نحوه تحلیل عدم قطعیت نتایج اندازه‌گیری بر اساس استاندارد فرابین‌المللی GUM تشریح می‌شود. پس از مرور مفاهیم اولیه آماری از جمله میانگین، انحراف معیار، منحنی توزیع نرمال و … مفهوم آماری و فیزیکی عدم قطعیت توضیح داده می‌شود. ارزیابی سیستم‌های اندازه‌گیری جهت استخراج مولفه‌های تاثیرگذار بر عدم قطعیت از دیگر مباحث این دوره می‌باشد. روش‌های کاهش عدم قطعیت اندازه‌گیری، مبحث پایانی این دوره آموزشی می‌باشد.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با مفاهیم عدم‌قطعیت و نحوه برآورد آن برای اندازه‌گیری‌های مختلف می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون
– کارشناسان و مدیران فنی و ارشد آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری متقاضی تایید صلاحیت طبق استاندارد ISO/IEC 17025
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– کارشناسان شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– معرفی استاندارد GUM
– مرور مفاهیم آماری اولیه از جمله میانگین، انحراف استاندارد، خواص منحنی توزیع نرمال و …
– مرور مفاهیم پایه مورد نیاز شامل خطا و انواع آن، تصحیح و جبران خطا، عدم قطعیت و انواع آن
– تشریح عدم قطعیت استاندارد، عدم قطعیت نوع A و عدم قطعیت نوع B و توضیح مفهوم هر یک
– تخمین و برآورد عدم قطعیت نوع A و عدم قطعیت نوع B
– محاسبه عدم قطعیت گسترده بر پایه عدم قطعیت استاندارد
– تشریح توابع توزیع‌ آماری برای پدیده‌های مختلف اندازه‌گیری شامل تابع توزیع مثلثی، مستطیلی و …
– تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری و استخراج مولفه‌های عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون و کالیبراسیون
– تشریح بودجه عدم قطعیت و نحوه بهره‌برداری از اطلاعات مندرج در آن
– ارائه مثال‌های کاربردی جهت تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون و کالیبراسیون
– نحوه کاهش عدم قطعیت اندازه‌گیری و ارائه نکات کاربردی

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی با مفاهیم اندازه‌گیری و خطای سیستم‌های اندازه‌گیری
– آشنایی کلی با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری

مدت دوره:
۸ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.